Næste koncert: 21. marts

Vedtægter for foreningen Kammerkoret Euphonia

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Kammerkoret Euphonia”.
Foreningen er hjemmehørende i Korsvejskirken i København.

§ 2. Formål

Foreningens formål er gennem regelmæssig koncertvirksomhed såvel lokalt som på turné i både ind- og udland at udbrede kendskabet til kormusik.

§ 3. Medlemmer

Ethvert fast medlem af koret er medlem af foreningen.

Nye medlemmer optages når de, efter en optagelsesprøve og efterfølgende prøvetid på tre måneder, findes at besidde de nødvendige kvalifikationer. Afgørelse om optagelse i koret træffes af bestyrelsen.

§ 4. Kontingent

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og betales efter hvert årsskifte og senest med udgangen af februar måned.

Medlemmer på orlov betaler, ligesom korets aktive medlemmer, kontingent ved hvert årsskifte.

Ved optagelse af nye medlemmer betaler disse, efter endt prøvetid på tre måneder, ved førstkommende årsskifte.

Ved manglende betaling af kontingent mistes stemmeret ved generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling.

§ 5. Korets musikalske ledelse

Korets musikalske ledelse samt ansvaret for denne varetages af korets dirigent Ole Reuss Schmidt.

§ 6. Foreningens ledelse

Foreningens daglige administrative ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 2-4 medlemmer, samt en formand, en næstformand og en sekretær. Foreningens økonomi varetages af en af bestyrelsen godkendt kasserer. Kassereren kan være medlem af bestyrelsen.

Korets dirigent Ole Reuss Schmidt har fast sæde i bestyrelsen som næstformand. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter en generalforsamling.

Konstitueringen skal være sket senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Såfremt der er stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen, såfremt det er nødvendigt.

§ 7. Regnskab

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

§ 8. Forpligtelser

For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

§ 9. Revision

Den ordinære generalforsamling vælger en revisor for et år ad gangen. Revisoren kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.

§ 10. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år og skal være afholdt senest anden mandag i februar måned. Indkaldelse til generalforsamling foretages skriftligt af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel. Lovligt indvarslet generalforsamling er kun beslutningsdygtig, såfremt 2/3 af medlemmerne er fremmødt.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal mellem samtlige ja- og nejstemmer. Såfremt et forslag opnår stemmelighed, bortfalder forslaget. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning foretages, hvis et medlem forlanger det. Kun medlemmer har stemmeret. Hvert medlem har én stemme. Ethvert medlem kan afgive sin stemme ved fuldmagt. En fuldmagt tæller som et fremmødt medlem. Hvert medlem kan bære én fuldmagt.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Formandens årsberetning
  3. Dirigentens årsberetning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden udsendes skriftligt til alle medlemmer senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Dagsordenen skal ved udsendelse indeholde alle indkomne forslag.

Ordstyreren må ikke være medlem af den afgående bestyrelse.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker det, og skal tillige finde sted, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foretages efter samme procedure som den ordinære generalforsamling.

Projekter med et budget på over kr. 100.000 skal vedtages af generalforsamlingen med 2/3 majoritet.

§ 11. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer besluttes af generalforsamlingen med mindst 2/3 majoritet.

§ 12. Foreningens opløsning

Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 majoritet stemmer for opløsning på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

Foreningens eventuelle midler skal ved opløsning tilfalde musikalske aktiviteter i Korsvejskirken.

§ 13. Ikrafttrædelse og ændringer

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. januar 2017.

Senere ændringer er vedtaget den 13. januar 2020.

Denne side benytter cookies. Ved fortsat brug af denne side, accepterer du brugen af cookies.   Læs mere